Recyclage van
poederlakken

Algemene voorwaarden

 • Alle goederen reizen op kosten en risico van de afzender. Eventuele terugzending geschiedt eveneens op zijn risico en kosten.
 • Nelco bvba houdt zich het recht voor verdere leveringen te weigeren zo de vorige niet betaald werden.
 • In geval van overmacht is Nelco bvba gerechtigd de verzending te verdagen of eenzijdig te annuleren. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan brand, staking, machinebreuk, enz.
 • Betaling geschiedt te Gent ten laatste 30 dagen na factuurdatum door overschrijving met vermelding van het factuurnummer op één van de bankrekeningen van Nelco bvba.
 • Elk factuur, niet voldaan op de vastgestelde vervaldag, wordt vermeerderd met een interest van 1,25% per maand en dit zonder enige ingebrekestelling.
 • Facturen dienen schriftelijk geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 • Bij gerechtelijke invordering zal een schadebeding verschuldigd zijn van minimum 250 euro bovenop de gerechtelijke kosten.
 • Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd.
 • Voor alle activiteiten van Nelco bvba is enkel de Belgische wet van toepassing.
 • Bank- of andere kosten als gevolg van internationale transfers of koerswijzigingen zijn volledig ten laste van de leverancier.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de vertaalde tekst of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.
+32 9 237 05 66